Рециклиране на зелени отпадъци

Рециклиране на зелени отпадъци, премахване на зеленина и клони на дървета

Оползотворяването на зелените отпадъци се извършва, чрез събирането и транспортирането им за преработка на определени места. Зелените отпадъци, съставляват значителна част от общото количество битови отпадъци. Правилното боравене създава големи възможности за повторното им използване, а също така значително намалява теглото им в депата, където те са били изхвърляни главно досега.

В новата система за управление на битовите отпадъци зелените отпадъци са една от основните фракции на отпадъците. Такива се събират директно на място. Образуват се от ранна пролет до късна есен, като управлението им е много важно от екологична, икономическа точка, както и по отношение на достигането на подходящи нива на ограничаване на съхранението им.

Зелените отпадъци са всички отпадъци, генерирани по време на грижите за растенията, като окосена трева, листа, малки клони, цветя, растителни остатъци и плевели, и поради това се генерират редовно и в доста големи количества. Като се има предвид територията на София и региона, количеството зелени площи и в частния сектор, масата на зелените отпадъци е доста значителна, а неправилното изхвърляне на зелените площи може да се превърне в много голям проблем в депо или, още по-лошо, край пътя канавки или гори.

Основна и ключова стъпка в правилното управление на зелените отпадъци е селективното събиране, благодарение на което някои фирми за събиране могат да събират възможно най-много от тях. След това събраните от собствениците зелени отпадъци отиват за сортиране, където първият етап от тяхната преработка е почистване от примеси. След това те се подлагат на процес на компостиране, който отнема около 18 месеца. Този процес се извършва в купчини в резултат на аеробното разлагане на биомаса, така че те трябва да бъдат механично премествани периодично, за да се осигури адекватно оксигениране. В резултат на компостирането се получава готов тор, който се използва за рекултивация на увредени площи, градска зеленина, гори и паркове.

Компостирането също може да бъде чудесен начин да получите безплатна и полезна тор. Това може да е изключително добро за собствени тревни площи, градини и парцели. Просто трябва да се запасите или да компостирате сами и след това сами да компостирате всички зелени отпадъци. Това носи много предимства поради своята икономичност, т.е. практически безплатната тор е практичен, пример, производство на тор у дома, без да се ходи по магазините, до ползи за околната среда, защото компостът е отличен естествен тор, но също така значително подобрява компостирането сам по себе си. Намалява количеството зелени отпадъци. Повече информация за принципите и ползите от компостирането можете да намерите в Интернет.

Формирането на ефективна система за управление и третиране на битовите отпадъци е една от предпоставките за осигуряване на екологичната безопасност на урбанизираните територии и прилагане на принципите на устойчиво развитие, което определя актуалността на изследването. Целевата функция на концепцията за управление и боравене с битови отпадъци в Киевската агломерация е да минимизира тяхното въздействие върху околната среда на урбанизираната територия, чрез намаляване на обема на тяхното натрупване.

Основните цели на изследването са да се обоснове обособяването на битовите отпадъци в следните потоци: лесно разлагащи се органични вещества; инертни минерални обемисти отпадъци; потенциални вторични материални ресурси; опасни отпадъци. Тази диференциация дава възможност да се увеличи ресурсната стойност на компонентите на битовите отпадъци. Чрез пренасочване на компонентите на цялостния поток битови отпадъци се постига ниво на „нулеви отпадъци“. В този случай системата за управление на отпадъците трябва да бъде организирана в рамките на общинския център за рециклиране на вторични материални ресурси на базата на модулен тримесечен принцип.

Източник: Регион София

Scroll to Top